Bộ cửa từ Paradox DCT2

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Mỗi vùng là duy nhất và có riêng nó Serial Số Không dây trong khu dân cư môi trường: – 30m( 100ft) Với mg6160 và mg6130;   60m( 200ft) Với mg5000, mg5050 và rtx3 Tần số:  433 mhz chống giả mạo chuyển…