Cửa từ Paradox DCT10

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

DCT10 (trước đây là MG-DCT10) 2 vùng Long-Range Door Contact   Các tính năng Có khả năng 2 vùng độc lập và có số serial của nó Khu 1 – Một trong hai cao độ nhạy cảm chuyển mạch nhạy ( Bao gồm nam châm) Khu vực 2 -…